શ્રી સરદાર પટેલ કન્યા કેળવણી મંડળ સંચાલિત કોલેજ જામ કંડોરણા દ્વારા ભરતી…

Written by TARSENG THAKOR

Published on:

WhatsApp Group Join Now
Telegram Channel Join Now
Instagram Group Join Now

શ્રી સરદાર પટેલ કન્યા કેળવણી મંડળ સંચાલિત કોલેજ જામ કંડોરણા દ્વારા ભરતી…

શ્રી સરદાર પટેલ કન્યા કેળવણી મંડળ સંચાલિત લો કોલેજ – જામકંડોરણા, મુ.તા. જામકંડોરણા, જી. રાજકોટ

 • નીચે પ્રમાણે શૈક્ષણીક – બિન શૈક્ષણીક જગ્યાઓ માટે સ્ટાફ જોઈએ છે

:: પોસ્ટ ::

 • પ્રિન્સિપાલ
  • લાયકાત – L.L.M., Ph.D નેટ સ્લેટ પાસ અને ૧૫ વર્ષનો અનુભવ (જગ્યા – 1)
 • વ્યાખ્યાતા
  • લાયકાત – LLL.M., Ph.D નેટ સ્લેટ પાસ અનુસ્નાતક કક્ષાએ ૫૫% (જગ્યા – 4)
 • PTI
  • લાયકાત – એમ.પી.એડ. (જગ્યા – 1)
 • લાયબ્રેરીયન
  • લાયકાત – એમ.લીંબ (જગ્યા – 1)
 • વહીવટ સ્ટાફ
  • લાયકાત – બી.કોમ. – એમ.કોમ. (જગ્યા – 3)
 • અરજી છેલ્લી તા. જાહેરાતના 15 દિવસમાં
 • જાહેરાત તા. : 17/05/2023
https://new.socialmahiti.in/sardar-patel-kanya-kelvani-dwara-bharti-2023/

>>> લાયકાત – ક્ષમતા અનુસાર યુ.જી.સી. અને યુનિવર્સિટી નિયમ મુજબ બી.સી.આઇ. ગુજરાત સરકાર અને સૌરાષ્ટ્ર ચનિવર્સિટીને આધિન

>>> લાયકાત અને યોગ્યતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ જાહેરાતની તારીખથી ૧૫ દિવસમાં લો – કોલેજ – જામકંડોરણા, કાલાવડ રોડ, મું. જામકંડોરણા, તા. જામકંડોરણા, જી. રાજકોટના સરનામે રજી.એડી. પોસ્ટથી અરજી મોકલી આપવાની રહેશે.

>>>  લાયકાતના પ્રમાણપત્રો, ગુણપત્રક અને આધાર વગરની અરજી ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં.

નોંધ : અરજી કરતા પહેલા ભરતીને લગતી તમામ મહિતી સત્તાવાર જાહેરાતમાં આપેલ છે તે અવશ્ય વાંચો અને પછી જ અરજી કરો.

આ પણ વાંચો :-

Leave a Comment